پرش به محتوای اصلی

اخذ پروانه جدید

 متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می بایستی اصول حاکم بر صدور پروانه را به دقت مطالعه و در صورت داشتن تمامی شرایط نسبت به چاپ فرم درخواست اقدام و بعد از تکمیل، به واحد دفاتر پیشخوان این اداره مراجعه کنند.

تذکر: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد. 

 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی شرایط متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

 

 فرم متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی فرم متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی