پرش به محتوای اصلی

تغییر مکان

مراحل تغییر مکان:

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر  پیشخوان مصوبه شماره 3 جلسه 289 کمیسیون تنظیم مقررات مورخ 19/12/1397 مراحل زیر برای تغییر مکان ارائه خدمت پس از در نظر گرفتن محل جدید مطابق مفاد آئین نامه باید انجام شود:

1-  تکمیل فرم های"درخواست جابه جایی(حقیقی، حقوقی)" و "بازدید اولیه"و ارائه به دبیرخانه کارگروه

2 - بازدید اولیه دبیرخانه از محل پیشنهادی

3-  طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی ذیل کارگروه

4-  طرح و بررسی نتیجه کمیته فنی در کارگروه

5-  الف)در صورت عدم تایید کارگروه، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

ب) در صورت تایید کارگروه، فرم اماکن توسط دبیرخانه تکمیل و به اداره اماکن مربوطه جهت استعلام ارسال  می­گردد.

6-  الف) در صورت تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ارائه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه

ب) درصورت عدم تایید اداره اماکن نیروی انتظامی ، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

7- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 

دفاتر تغییر مکان حقیقی

 

دفاتر تغییر مکان حقوقی