پرش به محتوای اصلی

انتقال امتیاز

فرآیند انتقال مجوز دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوبه شماره 3 جلسه 289 کمیسیون تنظیم مقررات مورخ 19/12/1397 به شرط داشتن تمامی شرایط موجود در آیین نامه برای انتقال امتیاز مراحل زیر برای انتقال امتیاز باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های " درخواست انتقال امتیاز(حقیقی به حقوقی)، (حقوقی به حقوقی)"

2- طرح و بررسی موضوع در کارگروه

3- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل مدت زمان: 1 ماه)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

4- معرفی شخص پیشنهادی جهت استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

5- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 4 به دبیرخانه کارگروه

6- معرفی دارنده پروانه جهت تسویه حساب با بیمه، امور مالیاتی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات توسط دبیرخانه کارگروه

7- تحویل نامه های تسویه حساب توسط دارنده پروانه به دبیرخانه کارگروه

8- تکمیل فرم "تعهد نامه انتقال امتیاز" توسط دارنده پروانه

9- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تذکر مهم: بر اساس آیین نامه مذکور هرگونه نقل و انتقال اعم از وکالتی و ... غیر مجاز بوده و با متخلفین طبق بند 4-14  رفتار می شود.

شرایط انتقال دهنده:

- داشتن اعتبار پروانه

- گذشت 3 سال از تاریخ صدور پروانه

- فعال بودن دفتر طی سه سال گذشته

- اخذ مفاصا حساب از دستگاهها/ سازمانهای طرف قرارداد

· شرایط انتقال گیرنده

- شرایط فرد انتقال گیرنده مانند فرد متقاضی جدید می باشد که باید توسط فرد در آیین نامه اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان  مطالعه و تامین شود.

 

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی

 

دفاتر دفاتر حقیقی به حقوقی