پرش به محتوای اصلی

سرشماری عمومی سال 95  (استان مرکزی)

جمعیت: 1429475 نفر

جمعیت مرد استان: 725751 نفر

جمعیت زن استان: 703724 نفر

جمعیت شهری: 1099764 نفر

جمعیت روستایی: 329690 نفر